ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054 611 800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Исколчавање грађевине у складу са условима датим у складу са условима датим у грађевинској дозволи, односно локацијским условима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 138. („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13 и 106/15); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за исколчење објекта 30 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
ЈИБ
Контакт телефон
Врста објекта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе Шамац / Прибављају се по службеној дужности ако их издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе Шамац / Прибавља се по службеној дужности ако је издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Записник о увиђају на лицу мјеста Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе Шамац / Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац