ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/620-230
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доступност документације похрањене у архиви општине странкама у поступку и другим лицима која имају правни интерес
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о архивској дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 119/08); Закон о општем управном поступку, члан 68. и 87. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Уредба о канцеларијском пословању („Службени гласник Републике Српске“ број 129/20); Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, Упутство се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 117/11); Правилник о канцеларијском, електронском и архивском пословању Општинске управе („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/20), Одлука о административним таксама („Службени гласник Општине Шамац“, број: 7/21).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увид и копирање службених аката или других исправа који су у архиви Општинске управе а) за увид и копирање акта из списа који се налази у архиви Општинске управе 10,00
б) за овјеру плана, цртежа, пројекта и сл 10,00
в) за преписивање од полутабака оригинала 10,00
Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име, име једног родитеља
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
ЈМБГ
Контакт телефон
Назив акта
Број акта
Сврха издавања акта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о плаћеној административној такси Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац