ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славица Варадиновић, виши стручни сарадник за канцеларијско пословање и архиву
Телефон: 054/611-149
E-мејл: slavica.varadinovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доступност документације похрањене у архиви општине странкама у поступку и другим лицима која имају правни интерес.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о архивској дјелатности, члан 9. – 18.; 41. и 42. („Службени гласник Републике Српске“, број 119/08); Закон о општем управном поступку, члан 68. и 87. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 i 50/10); Уредба о канцеларијском пословању, члан 14. и 15. („Службени гласник Републике Српске“ број 1/04 и 13/07); Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, Упутство се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 117/11); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за овјеравање и преписивање службених аката или других исправа а) за преписивање од полутабака оригинала – 10 КМ
б) за овјеравање од полутабака оригинала – 2 КМ
ц) за коришћење предмета из архиве (пројектно-техничке документације) – 10 КМ
Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име, име једног родитеља
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
ЈМБГ
Контакт телефон
Назив акта
Број акта
Сврха издавања акта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о плаћеној административној такси Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац