ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анкица Сјенчић, самостални стручни сарадник
Телефон: 054 490 495
E-мејл: аnkica.sjencic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ социјално угроженим лицима за лијечење, исхрану, плаћање режијских трошкова, трошкова сахране, набавка хране и сл.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 39. и 82. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21); Закон о социјалној заштити, члан 20., 100. и 132. („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20); Статут Општине Шамац, члан 66 и 88 став 3. („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17); Одлука о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе, члан 6. („Службени Гласник Општине Шамац број 3/09).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име једног родитеља и име подносиоца захтјева
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Овјерена изјава странке Општина Оригинал или овјерена копија /
Текући рачун Банка Копија /
Лична карта МУП Копија /
Документација којом странка доказује своје социјалне потребе (лијечење, болест, школовање) Надлежна институција / орган Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац