ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине; комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054 611 800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Продаја непокретности од стране Општине Шамац заинтересованој странци.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 3акон о локалној самоуправи, члан 39. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16); Закон о стварним правима, члан 22. и 348. („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15); Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, члан 5., став 1., тачка б. („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12); Статут општине Шамац, члан 35. и 78. („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (очево име) презиме подносиоца захтјева, односно назив правног лица
Адреса подносиоца захтјева
ЈМБ или ЈИБ
Контакт телефон
Ознака катастарске честице
Ознака катастарске општине
Број ЗК улошка
Површина у м2
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом Републичка геодетска управа – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности ако је издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Посједовни лист Републичка геодетска управа – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Земљишно – књижни извадак Републичка геодетска управа – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Елаборат о процјени вриједности непокретности Вјештак архитектонско – грађевинске струке Оригинал /
Писмено образложење захтјева Странка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана – Правилник не дефинише рок за завршетак поступка, једино Скупштина том одлуком обавезује начелника да објави конкурс у року од 15 дана од доношења одлуке. Остале фазе поступка нису дефинисане посебним роковима
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева је 60 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац