ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054 611 800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање законског права прече куповине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 3акон о локалној самоуправи, члан 39. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16); Закон о стварним правима, члан 23. и 53. („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15); Закон о општем управном поступку РС, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Статут општине Шамац, члан 35. и 78. („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14); Одлука о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином Општине Шамац, члан 5. („Службени гласник Општине Шамац“, број 16/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме подносиоца захтјева, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Датум и мјесто рођења
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
ЈМБ / ЈИБ
Контакт телефон
Ознака некретнине
Цијена некретнине
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом Републичка геодетска управа – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности ако је издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Посједовни лист Републичка геодетска управа – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Земљишно – књижни извадак Републичка геодетска управа – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Елаборат о извршеној процјени вриједности непокретности Вјештак архитектонско – грађевинске струке Оригинал /
Писмено образложење захтјева Подносилац захтјева Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац