ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунално инспекцијски надзор
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Симеуновић, комунални полицајац; Јоцо Мишић,комунални полицајац
Телефон: Тел. 054/611-800, 065-471-484, 065-146-797
E-мејл: suzana.simеunovic@opstinasamac.org, joco.misic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поступање по захтјеву странке
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналној полицији („Сл. гл. РС“, бр. 28/13);Закон о одржавању зграда („ Сл. гл. РС“, бр. 101/11); Закон о комуналним дјелтностима („Сл.гл.РС“ бр.124/11 и 100/17);Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о прекршајима РС („Сл.гл.РС“ бр. 63/14 и 110/16);Закон о гробљима и погреб. дјел.(„Сл. гл. РС“ бр.31/13 и
6/14);Закон о празницима РС („Сл. гл. РС“ бр.43/07). Одлука о комуналном реду („Сл.гл.општине Шамац“,бр.11/18 и 16/20);Одлука о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју општине Шамац („Сл.гл.општине Шамац“,бр. 10/18);Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на територији општине Шамац („Сл.гл.општине Шамац“,бр. 7/17,9/19 и 13/21);Одлука о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Шамац („Сл. Гл. Општине Шамац“, бр. 22/17);Одлука о подизању и одржавању споменика од посебног значаја за општину Шамац („Сл.гл. општине Шамац“, бр. 3/09);Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Сл.гл. општине Шамац“, бр.4/14);Одлука о водоводу и канализацији („Сл.гл. општине Шамац“,бр.11/18);Одлука о јавним паркиралиштима „Сл.гл. општине Шамац“, бр.12/17, 01/18 и 11/18);Одлука о истицању реклама на подручју општине Шамац („Сл.гл. општине Шамац“, бр.11/18);Одлука о одржавању и заштити зелених и рекреационих површина на подручју општине Шамац („Сл.гл. општине Шамац“, бр.11/18);Одлука о гробљима и погребној дјелатности („Сл.гл. општине Шамац“, бр.2/14 и 4/15)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име једног родитеља и презиме
Мјесто боравка (мјесто, улица и број)
ЈМБГ
Број личне карте
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
/ / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац