ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине; комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ана Ђурђевић, самостални стручни сарадник за стамбено-комуналне послове
Телефон: 054/490-491
E-мејл: ana.djurdjevic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рационално и планско рекламирање у сврху побољшања привредне активности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 60. – 65. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. и 208. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о комуналним дјелатностима и комуналном реду, члан 186. и 203. („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/13); Одлука о комуналним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, бр. 18/17); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ Таксена марка /
Комунална такса на годишњем нивоу За истицање рекламе на јавним и другим површинама плаћа се комунална такса у годишњем износу и то: 1.а) реклама величине до 2 м2 једнострано – 100 КМ, двострано – 200 КМ; б) реклама величине од 2-4 м2 једнострано – 300 КМ, двострано – 400 КМ; в) преко 4 м2 (билборд) једнострано – 600 КМ, двострано – 800 КМ; г) стуб и јарбол – 100 КМ. 2. за постављање транспарента
дневно по транспаренту – 10 КМ
562-011-00001661-17 Вр.прих.: 722318; буџ.орг.: 9999999; прималац: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима подносиоца захтјева / назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ / ЈИБ
Контакт телефон
Подаци о локацији
Димензије рекламе
Адреса локације
Период заузимања
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Нацрт јавне површине са техничким описом и дизајном рекламе Овлашћено предузеће Оригинал или овјерена копија /
Фотографија локације Подносилац захтјева Оригинал /
Писмена сагласност власника земљишта/објеката Власник земљишта/објекта Оригинал или овјерена копија (уколико подносилац захтјева није власник)
Доказ о уплати административне такс Пошта, банка Оригинал /
Статички прорачун и шема инсталација Овлаштено правно лице Оригинал (за билборде и свијетлеће рекламе преко 2 м2)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Комунална такса се наплаћује у пуном износу за постављање реклама чија је сврха рекламирање за потребе трећих лица – комерцијално рекламирање, на јавној површини. Комунална такса се наплаћује у износу од 70% за постављање реклама на јавној површини у сврху рекламирања сопствених производа, услуга и дјелатности. Комунална такса се наплаћује у износу од 50% за постављање реклама на другим површинама – приватно власништв.
Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.

* за истицање свјетлеће и освјетљене рекламе на објектима:
-реклама величине до 2м² – 100,00 КМ
-реклама величине од 2 м² до 4м² – 300,00 КМ
-реклама величине преко 4м² – 600,00 КМ
НАПОМЕНА: Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у умањеном износу од 30% за постављање свјетлећих реклама које су у функцији, за одобрени период на годишњем нивоу.
* за истицање свјетлеће рекламе на стубу по комаду:
-свјетлеће и освјетљене 50,00 КМ
-које нису освјетљене 30,00 КМ
НАПОМЕНА: Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у укупном износу за одобрени период, на годишњем нивоу.

ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од периода траженог у захтјеву
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац