ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак; комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ана Ђурђевић, самостални стручни сарадник за стамбено-комуналне послове
Телефон: 054/490-491
E-мејл: ana.djurdjevic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција лица овлаштених за заступање заједнице етажних власника, упис у регистар статусних промјена заједнице етажних власника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању стамбених зграда, члан 19. и 23. („Службени Гласник Републике Српске“, број 101/11); Закон о општем управном поступку члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, члан 3., 14., 15. и 26. („Службени гласник Републике Српске“, број 27/12); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса (за упис промјене лица овлашћеног за заступање заједнице етажних власника или статусну промјену) 5 КМ (промјена лица) или 20 КМ (статусна промјена) Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
ЈМБ / ЈИБ
Број личне карте
Контакт телефон
Назив заједнице етажних власника
Сједиште ЗЕВ (улица и број)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњен образац регистарског листа Прописан образац Оригинал /
Одлука о именовању заступника заједнице Заједница етажних власника Оригинал /
Овјерени потписи лица овлаштених за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Мандат 4 године, са могућношту обнављања мандата
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац