ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине; комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ана Ђурђевић, самостални стручни сарадник за стамбено-комуналне послове
Телефон: 054/490-491
E-мејл: ana.djurdjevic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рационално и планско коришћење јавних површина
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 125. и 134. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. и 208. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о комуналној дјелатности и комуналном реду, Одлука се примјењује у цјелости („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/13);
Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17); Одлука о комуналним таксама, члан 3. („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ Таксена марка /
Комунална такса за коришћење јавне површине За коришћење простора на јавним површинама плаћа се комунална такса за одобрени период и то:
1. За коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других публикација:
• коришћење јавне површине за постављање столова (башти) испред угоститељских објеката, у периоду од 1.5. до 30.9., по 1m2:
a1. Улице Мајке Јевросиме и Краља Александра I Карађорђевића:
• отвореног типа…………….3 КМ
• затвореног типа……………3 КМ
a2. Остале улице у насељеном мјесту Шамац:
• отвореног типа………………2 КМ
• затвореног типа……………2 КМ
НАПОМЕНА уз тачку а):
– Комунална такса за коришћење јавне површине за постављање столова (башти) отвореног типа, у периоду од 1. октобра текуће године до 30. априла наредне године, плаћа се 50% од наведеног износа
– Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза за два мјесеца коришћења, а остали износ комуналне таксе унапријед, у једнаким мјесечним ратама до 5. у мјесецу
б) заузимање јавне површине за продају сладоледа, сјеменки, кокица, кукуруза, лутрије, бижутерије, цвијећа и слично,за једно продајно мјесто плаћа се:
• мјесечно…………………..30 КМ
• дневно……………………..5 КМ
НАПОМЕНА уз тачку б):
– Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
ц) за постављање изложбених мјеста испред пословног објекта и пословног простора – за једно изложбено мјесто плаћа се:
• мјесечно…….…………….10 КМ
НАПОМЕНА уз тачку ц):
– Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
д) за постављање рекламних табли на јавној површини:
• 1m2……………………….…5 KM
НАПОМЕНА уз тачку д):
– Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
ђ) за привремено постављање монтажних објеката:
• гараже.………………………0,50КМ
• киосци…………………………2 КМ
562-011-0000-166-117 Вр.прих.: 722314; буџ.орг.: 9999999; прима.: Општина Шамац; Позив на бр.: 13
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима подносиоца захтјева / назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ / ЈИБ
Контакт телефон
Подаци о објекту / локација
Димензије заузимања јавне површине
Адреса локације
Период закупа
Карактеристике објекта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобреној дјелатности Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија /
Скица локације Власник или корисник Оригинал /
Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта Власник или корисник Оригинал /
Одобрење за претходну годину Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија (ако посједује – условни документ)
Сагласност заједнице етажних власника Заједница етажних власника Оригинал или овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ А) За заузимање јавне површине за постављање љетних башти, штандова, киоска, покретних бифеа и грилова, импровизованих објеката за продају и сл.
1. Рјешење о одобреној дјелатности – Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ – копија;
2. Скица локације – Власник или корисник – оригинал;
3. Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта – Власник или корисник – оригинал;
4. Одобрење за претходну годину (ако посједује) – Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ – копија.
Б) За заузимање јавне површине за постављање гараже
1. Сагласност Заједнице етажних власника – ЗЕВ – оригинал/овјерена копија;
2. Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта – Власник или корисник – оригинал.
3. Скица локације

Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.

ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од периода траженог у захтјеву
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац