ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дајана Цвјетковић, ССС за просторно планирање и екологију
Телефон: 054/611-800
E-мејл: dajana.cvjetkovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита животне средине и успостава мониторинга приликом изградње и касније експлоатације објекта
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити животне средине, члан 80. и 85. („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15); Закон о комуналним дјелатностима, члан 26. („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова, члан
2., став 1. („Службени гласник Републике Српске“, број 78/11 и 58/16); Уредба о постројењима који могу бити изграђени и пуштени у рад само ако имају еколошку дозволу, члан 2. и 4. („Службени гласник Републике Српске“, број 7/06 и 21/10); Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/01); Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 3/15); Уредба о вриједностима квалитета ваздуха, Уредба се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12); Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде, Правилник се
примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01); Правилник о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 111/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање еколошке сагласности 50 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног или физичког лица
Мјесто и адреса сједишта/становања
Назив фирме
ЈМБ / ЈИБ
Контакт телефон
Број личне карте
Подаци о објекту (локација/улица и број)
Број к.ч.
Катастарска општина
Број ЗК и к.ч. по старом премјеру
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјењеље за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе Шамац / Прибављају се по службеној дужности ако их издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Посједовни лист Републичка геодетска управа – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Земљишно – књижни уложак (доказ о власништву) Републичка геодетска управа – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Копија катарског плана Републичка геодетска управа – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе Правно лице које посједује лиценцу Оригинал /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац