ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дајана Цвјетковић, ССС за просторно планирање и екологију
Телефон: 054/611-800
E-мејл: dajana.cvjetkovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Адаптација подразумијева извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима се врши промјена организације простора у објекту у сврху промјене дјелатности, замјена уређаја, постројења, опреме и инсталације истог капацитета, којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мијењају конструктивни елементи, не мијења вањски изглед и не утиче на безбједност сусједних објеката, саобраћаја и животне средине. Рјешењем којим се одобрава адаптација, одобрава се извођење радова и није потребно вршити измјену грађевинске дозволе. Промјена намјене подразумјева и измјену услова датих у грађевинској дозволи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 2., тачка т., подтачка 1. и 9. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног субјекта
ЈИБ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта – сједиште
Контакт телефон
Врста објекта
Број катастарске честице
Број посједовног листа
Ознака катастарске општине
Број к.ч. према старом премјеру
Број ЗК улошка
Постојеће рјешење
Врста радова
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе Шамац / Прибављају се по службеној дужности ако их издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе Шамац / Прибавља се по службеној дужности ако је издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Техничка документација, односно пројекат за извођење Овлашћена пројектна организација Оригинал /
Доказ о уплати општинске административне таксе Банка, пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац