ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054/611-800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обезбјеђење планског постављања реклама, без кварења естетског изгледа општине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 60. – 65. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијсих услова, члан 23. („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13); Одлука о комуналним дјелатностима и комуналном реду, члан 199. – 222. („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/13); Одлука о комуналним таксама, члан 3. („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање локацијских услова 20 КМ Таксена марка /
Комунална такса на годишњем нивоу 1.а) реклама величине до 2 м2 једнострано – 100 КМ, двострано – 200 КМ; б) реклама величине од 2-4 м2 једнострано – 300 КМ, двострано – 400 КМ; в) преко 4 м2 (билборд) једнострано – 600 КМ, двострано – 800 КМ; г) стуб и јарбол – 100 КМ. 2. за постављање транспарента дневно по транспаренту – 10 КМ 562-011-00001661-17 Вр.прих.: 722318; буџ.орг.: 9999999; прималац: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
ЈИБ
Контакт телефон
Врста рекламног медија/паноа
Подаци о објекту и локацији
Период оглашавања
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Нацрт јавне површине са техничким описом и дизајном рекламе Овлашћено предузеће Оригинал или овјерена копија /
Фотографија локације Подносилац захтјева Оригинал /
Писмена сагласност власника земљишта/објеката уколико подносилац захтјева није власник Власник земљишта/објекта Оригинал или овјерена копија /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
Статички прорачун и шема инсталација Овлаштено правно лице Оригинал (за билборде и свијетлеће рекламе преко 2м2)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Комунална такса се наплаћује у пуном износу за постављање реклама чија је сврха рекламирање за потребе трећих лица – комерцијално рекламирање, на јавној површини. Комунална такса се наплаћује у износу од 70% за постављање реклама на јавној површини у сврху рекламирања сопствених производа, услуга и дјелатности. Комунална такса се наплаћује у износу од 50% за постављање реклама на другим површинама – приватно власништво.
Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана од дана издавања локацијских услова за објекте за које се издаје грађевинска, односно рок дефинисан локацијским условима за привремене објекте за које се не издаје грађевинска дозвола
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац