ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дајана Цвјетковић, ССС за просторно планирање и екологију
Телефон: 054/611-800
E-мејл: dajana.cvjetkovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Легализација бесправно саграђеног објекта, право на кориштење имовине. Овим поступком странка остварује друга имовинска права, могућност уписа у земљишне књиге и неометано прометовање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике Српске“, број: 62/18); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта, члан 1. – 25. („Службени
гласник Републике Српске“, број 95/13); Одлука о грађевинском земљишту, члан 1. – 37. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 2/07, 7/07, 4/09, 4/10, 5/11 и 9/11); „Одлука о измјени одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m 2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2016. године на подручју општине Шамац, чл. 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада виших органа власти – финансирање премјера катастра и некретнина 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова 555-00700225176-43 Вр.прих.: /; буџ.орг.: /; прималац: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове; позив на бр.: /
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и једнократна рента (за подручје градског насеља) + накнада за легализацију Као основица за израчунавање ренте служи просјечна коначна грађевинска цијена m² за 2017. год (653,05 КМ по м2 корисне површине објекта). Висина ренте се утврђује у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене и то као фиксан проценат ренте: за трећу зону 4%, за четврту зону 3%, за пету зону 2%, за шесту зону 1%. Износ се множи са
коефицијентом

562-011-00001661-17 NLB Banka Вр.прих.: 722411- Накнада за уређење грађевинског земљишта; буџ.орг.: /; прима.: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: 0000010615- (накнада за легализацију)
Такса за издавање рјешења 10,00 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног субјекта
ЈИБ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта – сједиште
Контакт телефон
Врста објекта/радова
Број катастарске честице
Број посједовног листа
Ознака катастарске општине
Број к.ч. према старом премјеру
Број ЗК улошка
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о власништву (земљишно – књижни уложак ) Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Копија катарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Два пројекта изведеног стања Овлаштено лице за које лиценцу издаје Министарство за просторно уређење и екологију Републике Српске Оригинал /
Записник о извршеном вјештачењу Овлашћено лице или организација Оригинал /
Доказ о измиреним обавезама у погледу накнада, доприноса и прописаних такси Банка, пошта Оригинал или овјерена копија /
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Сагласност на пројектоване мјере заштите пожара (за пословне) МУП РС, ПУ Бијељина Оригинал или овјерена копија (за пословне објекте)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана од дана пријема комплетног захтјева.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац