ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054/611-800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Локацијски услови представљају технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике Српске“, број: 62/18); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијсих услова, члан 23. („Службени гласник Републике
Српске“, број 69/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање локацијских услова 20 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Датум и мјесто рођења
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
Контакт телефон
Врста објекта-радова
Катастарска честица (к.ч. бр.)
Посједовни лист бр.
Стари премјер (к.ч. број)
ЗК уложак бр.
Катастарска општина (к. о.)
ЈИБ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Земљишно књижни уложак (ако за објекат није потребна грађевинска дозвола) РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Посједовни лист РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Стручно мишљење и УТ услови (нема спроведбени документ, израђује се на основу Просторног плана Републике Српске) Овлаштено правно лице Оригинал /
Сагласности на локацију објекта које се издају на основу посебних закона, ако нису садржане у УТ условима Овлаштено правно лице / (Сагласност на локацију Електродистрибуције, Сагласност Водовода и канализације, Сагласност ПУ Бијељина за запаљиве течности и гасове, Сагласност за прикључивање на магистрални регионални и локални пут, Сагласност жељезница)
Изјава власника сусједних земљишта и објеката Власник сусједног земљишта Оригинал /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Сагласности јавних предузећа прибављају по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа, односно њихових пословних јединица на подручју Општине (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те
сагласности, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев). Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана од дана издавања локацијских услова за објекте за које се издаје грађевинска, односно рок дефинисан локацијским условима за привремене објекте за које се не издаје грађевинска дозвола
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац