ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дајана Цвјетковић, ССС за просторно планирање и екологију
Телефон: 054/611-800
E-мејл: dajana.cvjetkovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање утврђујућег рјешења за објекте изграђене до 31.12.1991. године (без обзира на површину објекта), односно изграђене до 31.12.2013. године (за објекте до 400м2 бруто површине) и омогућавање остваривања права подносиоца захтјева на основу тог рјешења
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике Српске“, број: 62/18 и 93/22); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта, члан 1. – 25. („Службени гласник Републике Српске“, број
95/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за издавање рјешења о утврђивању легалности објекта 30 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / назив подносиоца захтјева или пуномоћника
Број и мјесто издавања личне карте
ЈМБГ
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
Контакт телефон
Врста објекта (одабрати): индивидуални стабмени, индивидуални стамбено-пословни, пословни, помоћни, остали)
Година изградње (одабрати): до 31.12.1991. год или до 31.12.2013. год
Локација објекта (улица, број, насељено мјесто, град/општина)
Катастарска општина
Број катастарске честице
Број ЗК улошка, посједовног листа или листа непокретности
Димензије објекта
Спратност објекта
Бруто грађевинска површина објекта
Корисна површина објекта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац