ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054 611 800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавањем рјешења о употребној дозволи објекат се може користити, са измјенама које су настале приликом адаптације, реконструкције итд.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 140. – 147. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. и 250. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилиник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Датум и мјесто рођења
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
ЈМБ / ЈИБ
Контакт телефон
Врста објекта/радова
Рјешење које се мијења и у ком дијелу се мијења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Шамац / Прибавља се по службеној дужности ако је ово исто Одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Употребна дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Шамац / Прибавља се по службеној дужности ако је ово исто Одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
ЗК уложак Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев).
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 25 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 5 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац