ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054 611 800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доношењем рјешења о измјени и допуни грађевинске дозволе се омогућује странци остваривање одређеног права или правилна примјена материјалног права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 135. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 250. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта, члан 1. – 25. („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13); Одлука о грађевинском земљишту, члан 1. – 37. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 2/07, 7/07, 4/09, 4/10, 5/11 и 9/11); „Одлука о измјени одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m 2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2016. године на подручју општине Шамац, чл. 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада – финансирање премјера катастра и некретнина 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова 555-00700225176-43 Вр.прих.: /; буџ.орг.: /; прималац: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове; позив на бр.: /
Такса рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ Таксена марка /
Накнада на име једнократне ренте Као основица за израчунавање ренте служи просјечна коначна грађевинска цијена m² за 2016. год (550 КМ за стамбени простор и 680 КМ по м2 пословног простора). Висина ренте се утврђује у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене и то као фиксан проценат ренте: за трећу зону 4%, за четврту зону 3%, за пету зону 2%, за шесту зону 1%. Износ се множи са коефицијентом развијености локалне заједнице, што у конкретном случају износи 0,80, с обзиром да општина Шамац спада у ред неразвијених јединица локалне самоуправе 5620110000166117 NLB Banka Вр.прих.: 721223; буџ.орг.: 9999999; прималац: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: /
Накнада на име уређења градског грађевинског земљишта Висина стварних трошкова припремања и опремања градског грађевинског земљишта по јединици м2 корисне површине грађевине утврђује се: 1) трећа зона – 22 КМ по м2; 2) четврта зона – 19 КМ по м2; 3) пета зона – 16 КМ по м2; 4) шеста зона – 12 КМ по м2 5620110000166117 NLB Banka Вр.прих.: 722411; буџ.орг.: 9999999; прималац: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног субјекта
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта – сједиште
Контакт телефон
Врста објекта/радова
Број катастарске честице
Број посједовног листа
Ознака катастарске општине
Број к.ч. према старом премјеру
Број ЗК улошка
Разлог због којег се тражи измјена/допуна грађевинске дозволе
ЈИБ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – општинске управе Шамац / Прибавља се по службеној дужности ако је Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – општинске управе Шамац / Прибављају по службеној дужности ако их Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Измјене локацијских услова Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – општинске управе Шамац / Прибављају по службеној дужности ако их Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Техничка документација – тј, пројекат за извођење у два примјерка Овлашћена пројектна организација Оригинал /
Доказ о уплати админ таксе Банка, пошта, општина Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Документ престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је изадата дозвола не почне у року од три године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац