ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054/611-800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се за изграђене објекте, за које је прибављено одобрење за грађење, издаје одобрење за употребу, а на основу претходно извршеног техничког прегледа објекта и тако омогућава коришћење, односно стављање објеката у употребу
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 140. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилиник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе, Правилник се примјењује у цјелости („Службени
гласник Републике Српске“, број 100/13 ); Одлука о висини накнада за посебне услуге у Општинској административној служби општине Шамац, члан 8. и 9. („Службени гласник Општине Шамац“, број 2/05 и 2/08); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за рјешење о употреби објекта а) за индивидуалнe стамбене и помоћне објекте – 20 КМ; б) за индивидуално стамбено-пословне, пословне и економске објекте до 400 м2 – 60 КМ; в) за индивидуалне стамбено-пословне објекте, пословне и економске објекте преко 400 m2 – 100 KM;
г) за одобрење за употребу приликом реконструкције, доградње и надоградње грађевине – 30KM
Таксена марка /
Накнада за контролу техничке документације објеката (1) Висина накнаде утврђује се према бруто површини објекта за сљедеће објекте:
а) за објекте до 100 m2 400,00 KM
б) за објекте преко 1000 m2 4.000,00 КМ
(2) Висина накнаде према врсти и намјени објеката бруто површине између 100 m2 и 1000 m2
износи:
а) за индивидуалне стамбене објекте, привремене објекте, помоћне објекте, отворене надстрешнице, фабрике и производне погоне, објекте за занатску дјелатност, објекте намијењени примарној пољопривредној производњи по 1 m2 3,60 КМ
б) стамбено-пословне објекте по 1 m2 4,00 КМ
в) остале пословне објекте по 1 m2 4,40 КМ
(3) Висина накнаде у фиксном износу утврђује се за сљедеће објекте:
а) бензинске пумпе 1.600,00 КМ
б) трафо станице, далеководи, антенски стубови, базне станице телекомуникација и сл 1.600,00 КМ
в) стамбени и стамбено-пословни објекти са више станова и пословних простора:
– по пословном простору 240,00 КМ
– по стану 160,00 КМ
г) остали објекти 800,00 КМ
(4) Висина накнаде за објекте линијске инфраструктуре (објекти подземних оптичких и сл. кабала, телекомуникација, водовода, енергетике и др) утврђује се у износу од 1,2% предрачунске вриједности објекта.
За вршење техничког прегледа накнадно изведених радова по рјешењу о отклањању недостатака инвеститор уплаћује и накнаду у износу од 30% утврђеног износа трошкова техничког прегледа из члана 4. Одлуке, која не можи бити мања од 100 КМ
562-011-00001661-17 NLB Banka Вр.прих.: 722521; буџ.орг.: 13130; прималац: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
Контакт телефон
Врста објекта/радова
Број катастарске честице
Број посједовног листа
Ознака катастарске општине
Број к.ч. према старом премјеру
Број ЗК улошка
ЈИБ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове / Прибавља се по службеној дужности ако је Одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за овај документ)
Грађевинска дозвола са пројектом изведеног стања у 2 примјерка ако је било одступања од грађ.дозволе Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове/овлашћена пројектна организација Оригинал или овјерена копија (кад објекат није изграђен у складу с главним пројектом), уколико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона)
Потврда о извршеном геодетском снимању објекта Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Сагласност на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима: Водна дозвола (за пословне објекте); Сагласност на мјере заштите од пожара ПУ Бијељина (за пословни простор) Овлашћено правно лице Оригинал или овјерена копија /
Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта Правно лице које посједује овлаштење за контролу квалитета грађевинских производа издатих од министасртва Оригинал или овјерена копија /
Извјештај надзорног органа или елаборат о квалитету изведених радова Правно лице које посједује овлаштење за контролу квалитета грађевинских производа издатих од министасртва Оригинал или овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана за технички преглед + 8 дана за достављање извјештаја о извршеном прегледу + 8 дана за издавање употребне дозволе
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац