ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054/611-800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се на основу тражене документације и доказа доноси рјешење о грађевинској дозволи, како би се могло приступити изградњи објекта, с циљем планске и контролисане градње у складу с техничким нормама и стандардима, чиме се штити животна средина и обезбјеђује сигурност људи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 127. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13); Правилник о садржају и контроли техничке документације, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 101/13); Одлука о грађевинском земљишту, члан 1. – 37. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 2/07, 7/07, 4/09, 4/10, 5/11 и 9/11); Одлука о измјени одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m 2 корисне површине стамбеног и пословног
простора за 2016. године на подручју општине Шамац, чл. 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада виших органа власти – Финансирање премјера катастра и некретнина 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова 555-00700225176-43 Вр.прих.: /; буџ.орг.: /; прималац: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове; позив на бр.: /
Такса за издавање одобрења за грађење Одобрење за грађење се плаћа према предрачунској вриједности објекта, и то: а) до 50.000 КМ- 80 КМ; б) од 50.000 КМ до 100.000 КМ- 150 КМ; в) преко 100.000 КМ- 0,5% на предрачунску вриједност објекта, али не више од 5.000 КМ: 562-011-00001661-17 Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: 722121
Накнада на име једнократне ренте Као основица за израчунавање ренте служи просјечна коначна грађевинска цијена m² за 2016. год (550 КМ за стамбени простор и 680 КМ по м2 пословног простора). Висина ренте се утврђује у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене и то као фиксан проценат ренте: за трећу зону 4%, за четврту зону 3%, за пету зону 2%, за шесту зону 1%. Износ се множи са коефицијентом
развијености локалне заједнице, што у конкретном случају износи 0,80, с обзиром да општина Шамац спада у ред неразвијених јединица локалне самоуправе
5620110000166117 NLB Banka Вр.прих.:721223; буџ.орг.: 9999999; прима.: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: /
Накнада на име уређења градског грађевинског земљишта Висина стварних трошкова припремања и опремања градског грађевинског земљишта по јединици м2 корисне површине грађевине утврђује се: 1) трећа зона – 22 КМ по м2; 2) четврта зона – 19 КМ по м2; 3) пета зона – 16 КМ по м2; 4) шеста зона . 12 КМ по м2. 5620110000166117 NLB Banka Вр.прих.:722411; буџ.орг.:9999999; прима.:Буџет Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног субјекта
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта – сједиште
Контакт телефон
Врста објекта/радова
Број катастарске честице
Број посједовног листа
Ознака катастарске општине
Број к.ч. према старом премјеру
Број ЗК улошка
ЈИБ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Општина Шамац Оригинал или овјерена копија (осим за стамбене и стамбено-пословне објекте испод 400 м² – члан 128., став 3., Закон о уређењу простора и грађењу, ако се не ради о сложеним објектима)
Копија катарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Доказ о ријешеним имовинско- правним односима Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе – ПЈ Шамац Оригинал или овјерена копија (Земљишно – књижни извадак, посједовни лист или др. доказ предвиђен чланом 128.-130., Закона о уређењу простора и грађењу)
Главни пројекат у три примјерка Овлашћена пројектна организација Оригинал /
Извјештај о ревизији техничке документације Правно лице овлашћено за ревизију Оригинал (осим за стамбене и стамб-пословне објекте до 200 м²)
Електроенергетска сагласност МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Радна јединица Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду)
Сагласност водовода и канализације Комуналног предузећа „Водовод и канализација“, а.д. Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду)
Сагласност на пројектоване мјере заштите пожара за пословне МУП РС, ПУ Бијељина Оригинал или овјерена копија (осим ндивидуално-стамбене објеката)
Сагласност на прикључак на магистрални, регионални, локални и некатегорисани пут ЈП „Путеви РС“ / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду)
Водопривредна сагласност Одјељење за привреду – општинске управе Шамац Оригинал или овјерена копија /
Рјешење о претварању пољопривредног у грађевинско земљиште / пољопривредна сагласност Одјељење за привреду – општинске управе Шамац Оригинал или овјерена копија (ако се земљиште води као пољопривредно)
Еколошка дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – општинске управе Шамац Оригинал или овјерена копија (за објекте за које се по закону тражи еколошка дозвола)
Доказ о уплати админ таксе Пошта или банка Оригинал /
Доказ о уплати накнаде за финансирање премјера катастра и некретнина Пошта, банка, општина Оригинал /
Извјештај и потврда о нострификацији Овлашћено правно лице Оригинал или овјерена копија (ако је пројекат израђен по прописима других земаља)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Сагласности јавних предузећа прибављају се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа (односно њихових пословних јединица на подручју Општине/Града (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те сагласноти, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев) – а) Електроенергетска сагласност (МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Радна јединица Шамац); б) Сагласност ВиК (Комунално предузеће „Водовод и канализација“ а.д. Шамац); в) Сагласност на прикључак на магистрални, регионални, локални и некатегорисани пут
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Документ престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је изадата дозвола не почне у року од три године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац