ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Илић, самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
Телефон: 054/611-800
E-мејл: dusanka.ilic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Локацијски услови представљају технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 61., став 1. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијсих услова, члан 12. („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање локацијских услова 20 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
Контакт телефон
Врста објекта-радова
Катастарска честица (к.ч. бр.)
Посједовни лист бр.
Стари премјер (к.ч. број)
ЗК уложак бр.
Катастарска општина (к. о.)
ЈИБ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Земљишно књижни уложак Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев). (ако за објекат није потребна грађевинска дозвола)
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове – ПЈ Шамац / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
Идејни пројекат Правно лице које има одговарајућу лиценцу за израду техничке документације Оригинал (ако за објекат није потребна грађевинска дозвола)
Стручно мишљење и урбанистичко-технички услови Овлаштено правно лице Оригинал (нема спроведбени документ, израђује се на основу Просторног плана Републике Српске)
Сагласности на локацију објекта које се издају на основу посебних закона, ако нису садржане у УТ условима Овлаштено правно лице Оригинал или овјерена копија (Сагласност на локацију Електродистрибуције, Сагласност Водовода и канализације, Сагласност ПУ Бијељина за запаљиве течности и гасове, Сагласност за прикључивање на магистрални регионални и локални пут, Сагласност жељезница)
Изјава власника сусједних земљишта и објеката Власник сусједног земљишта Оригинал /
Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надограњи и промјени намјене постојећег објекта Овлаштене институције и органи Оригинал или овјерена копија /
Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Оригинал или овјерена копија /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта или банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Сагласности јавних предузећа (ЗП „Електро Добој, КП „Водовод и канализација“, ЈП „Путеви РС“…) прибављају се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа, односно њихових пословних јединица на подручју Општине (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те сагласности, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев).
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана од дана издавања локацијских услова за објекте за које се издаје грађевинска, односно рок дефинисан локацијским условима за привремене објекте за које се не издаје грађевинска дозвола.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац