ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уписом у матичну књигу рођених уз констатацију држављанства Босне и Херцеговине / Републикe Српскe омогућује се рјешавање статусних питања и остваривање других права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Босне и Херцеговине, члан 4. и 30 („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 4/97, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о накнадном упису чињенице рођења и чињенице држављанства у матичне књиге лица која су држављанство Босне и Херцеговине стекла по прописима Републике Босне и Херцеговине“ (Сл. гласник БиХ, бр. 30/16), Упутство се примјењује у цјелости; („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 27/00 и 57/09); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за упиc прибиљешке о држављанству у МКР 10 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
ЈМБ
Број л.к. и МУП
Адреса становања
Контакт телефон
Име и презиме лица за које се тражи упис
Датум и мјесто рођења и ЈМБ
Раније држављанство
Подаци о родитељима
Правни основ по коме се тражи накнадни упис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених и матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о држављанству Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о пребивалишту лично или од родитеља МУП Оригинал или овјерена копија /
Увјерење да није уписан у матичну књигу рођених по садашњем и ранијим пребивалиштима Матична служба Оригинал /
Увјерење о држављанству родитеља Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП На увид /
Сагласност родитеља о упису дјетета Надлежни општински орган или нотар Оригинал (ако родитељ није држављанин БиХ)
Доказ о уплати административне таксе Пошта или банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац