ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александар Евђенић, стручни сарадник за овјеру потписа, преписа и рукописа
Телефон: 054/611-149
E-мејл: /

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доказ истинитости потписа и рукописа, односно да је препис истовјетан оргиналу или овјереном препису изворне исправе, чиме се омогућује странци остваривање других права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон o овјеравању потписа, рукописа и преписа, одредбе Закона се примјењују у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09); Закон о општем управном поступку, члан 87. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Упутство за извршавање Закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа, Упутство се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 76/10 и 97/10); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса а) за овјеру потписа – 5,00 KM;
б) за овјеру рукописа, преписа службених аката и других аката од полутабака оргинала – 2,00 KM;
в) за овјеру пуномоћи за управљање, регистровање или располагање моторним возилом – 10,00 KM;
г) за остале пуномоћи – 5,00 KM;
д) за овјеру уговора по потпису – 5,00 KM,
Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Број личне карте и мјесто издавања, односно другог идентификационог документа са сликом.
Адреса становања
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документ на коме се врши овјера потписа или рукописа Надлежна установа Оригинал /
Лична карта или други идентификациони документ са сликом МУП На увид /
Доказ о уплати административне таксе Пошта или банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено