ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Удовољити захтјеву странке да изврши исправку погрешно уписаних подата у МК, на основу којих остварује нека друга права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 5. и 44. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 41. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење за исправку података у матичним књигама 10 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број л.к. и МУП
Адреса становања
Контакт телефон
Назив мјеста у којем се води МК
Погрешан податак
Исправан податак
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге у којем се налази грешка Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Извод из матичне књиге којим се доказује грешка Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП На увид /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац