ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити држављанима Босне и Херцеговине да на основу иностраних извода остваре своја права у Босни и Херцеговини.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 48. и 49. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 110. -112., 149. – 151. и 163. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење за накнадни упис у матичне књиге 10 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања подносиоца захтјева
Име, презиме и пол лица за које се врши упис
Мјесто и датум рођења
ЈМБ
Националност и вјероисповијест
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МК интернационални извод или национални извод овјерен аpostille Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о држављанству Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Лична карта и пријава пребивалишта МУП Овјерена копија /
Увјерење о кретању од момента настанка чињенице за коју се врши упис до дана подношења захтјева МУП Оригинал /
Увјерење да упис није извршен у МК по мјесту рођења, пребивалишта и држављанства Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан (ако се уписују малољетна лица код матичара ) или 10 дана (за пунољетна лица).
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Усвојена препорука за креирање новог општинског обрасца.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси писмено – у слободној форми