ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање статуса држављанства Босне и Херцеговине и Републике Српске и, на основу тога, остваривање других права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 20. и 46. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о држављанству Босне и Херцеговине, члан 4. и 30. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 4/97, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13); Упутство о накнадном упису чињенице рођења и чињенице држављанства у матичне књиге лица која су држављанство Босне и Херцеговине стекла по прописима Републике Босне и Херцеговине“ (Сл. гласник БиХ, бр. 30/16), Упутство се примјењује у цјелости; Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење за накнадни упис у матичне књиге 10 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Контакт телефон
ЈМБ
Име и презиме лица које се уписује
Мјесто и датум рођења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта подносиоца захтјева МУП Овјерена копија /
Извод из матичне књиге рођених за лице којем се уписује држављанство Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о држављанству БИХ родитеља Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење да није уписан у МКД по рођењу и држављанству и пребивалишту родитеља Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о пребивалишту за лице којем се утврђује држављанство МУП Оригинал или овјерена копија /
Увјерење да није уписан у МКД по пребивалишту Матична служба Оригинал или овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац