ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадним уписом у матичну књигу умрлих се омогућује остваривање насљедних права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 5., 42. и 46. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 160. – 172. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за рјешење за накнадни упис у МКУ 20 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Број л.к. и МУП
Адреса становања
Контакт телефон
Име и презиме умрлог лица
Датум и мјесто смрти
Датум и мјесто рођења умрлог лица
Брачно стање умрлог лица
Име и презиме супружника
Последње пребивалиште умрлог лица
Мјесто сахране
Разлог због којег није извршен упис у МКУ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ смрти Надлежна здравствена установа Оригинал /
Извод из матичне књиге рођених и матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија (уколико је лице било у браку)
Увјерење да умрли није уписан у матичну књигу умрлих Матична служба Оригинал /
Лична карта подносиоца захтјева МУП Овјерена копија или оригинал на увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац