ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уписом у основну матичну евиденцију вјенчаних омогућује се странци да на основу извода оствари своја права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 42. и 46. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, упутство се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење за накнадни упис у матичне књиге 10 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
ЈМБ
Број л.к. и МУП
Адреса становања
Контакт телефон
Датум и мјесто закључења брака
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених оба супружника Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о држављанству оба супружника Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Вјерски извод или увјерење да су књиге уништене СПЦ Оригинал или овјерена копија /
Изјава два свједока – уколико нема вјерског извода Надлежни општински орган Оригинал /
Извод из матичне књиге рођених једног дјетета уколико супружници имају дјецу Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац