ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове и послове Одбора за жалбе
Телефон: 054/620-230
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се омогући странци право да изврши промјену личног имена у складу са Законом о личном имену
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о личном имену, члан 1. и 9. („Службени гласник Републике Српске“, број 82/19); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 39. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник
Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење за промјену личног имена 15 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Лично име (име и презиме) и рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто, општина/град, држава рођења
ЈМБГ
Име и презиме оца
Име, презиме и рођено презиме мајке
У браку са (име и презиме супружника)
Брак закључен у (мјесто, држава)
Подаци о траженој промјени
Разлог промјене
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод и матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о држављанству Матична служба Оригинал или овјерена копија
Копија личне карте Матична служба Овјерена копија /
Извод из матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Извод и матичне књиге рођених за брачног супружника Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Извод и матичне књиге рођених за дјецу Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Потврда о мјесту пребивалишта МУП Оригинал /
Увјерење о невођењу кривичног поступка Надлежни Основни суд Оригинал /
Увјерење Пореске управе о измиреним пореским и царинским обавезама Пореска управа Оригинал /
Увјерење Центра за социјални рад да нема неизмирених обавеза по основу издржавања Центар за социјални рад Оригинал /
Увјерење о неосуђивању у којем је наведено да лице не пролази кроз посебан регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце МУП Оригинал /
Доказ о уплати таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац