ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити странци да може склопити брак у случају оправданог одсуства другог супружника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 23. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Породични закон,члан 23. („Службени гласник Републике Српске“, бро: 54/02, 41/08); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење за склапање брака преко пуномоћника 30 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име једног родитеља и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Контакт телефон
ЈМБГ
Број личне карте
Име, презиме и име једног родитеља пуномоћника
Датум и мјесто рођења пуномоћника
Број личне карте пуномоћника
ЈМБГ пуномоћника
Пребивалиште пуномоћника
Име, презиме и име родитеља супружника
Датум и мјесто рођења заступаног супружника
Националност и вјероисповијест супружника
Пребивалиште супружника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених за оба супружника Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о држављанству за оба супружника Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Пуномоћ од овлаштеног органа не старија од 90 дана Надлежни орган управе или нотар Оригинал /
Доказ о немогућности прусуства будућег супружник закључењу брака Разне установе / организације Оригинал /
Личне карте супружника и опуномоћеника МУП На увид /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац