ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/620-230
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање двојног држављанства и могућност остваривања законом гарантованих права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Босне и Херцеговине, Закон се примјењује у цјелости („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13); Закон о држављанству Републике Српске, Закон се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о административним таксама, члан 3. („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/11, 103/11 и 67/13); Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о двојном држављанству, примјењује се у цјелости („Службени гласник Босне и Херцеговине – Међународни уговори, број 10/11); Уговор о двојном држављанству између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије, примјењује се у цјелости („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 4/03); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев за стицање држављанства Босне и Херцеговине / Републике Српске 100 КМ 562-099-00000556-87 Вр.прих.: 722119; буџ.орг.: 9999999; прима.: Јавни приходи РС; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Контакт телефон
Адреса становања
Држављанство (садашње)
Мјесто, општина и држава рођења
Брачно стање
Број личне карте
Дан, мјесец и година рођења
Име и презиме оца
Име и презиме (рођено презиме) мајке
Основ за стицање држављанства
Година од које подносилац захтјева има пребивалиште на подручју општине Шамац
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о садашњем држављанству Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Извод из матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија (достављају само лица која су у браку)
Доказ о одобреном боравку у Републици Српској Теренски центар из мјеста боравка Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП Овјерена копија /
Увјерење од надлежног Окружног суда да се не води кривични поступак Надлежни Окружни суд Оригинал /
Увјерење из казнене евиденције МУП-а МУП Оригинал (овај доказ се прибавља по службеној дужности)
Овјерена писмена изјава подносиоца о прихватању правног поретка Босне и Херцеговине/Републике Српске Надлежни орган управе Оригинал /
Увјерење о држављанству брачног друга Матична служба Оригинал или овјерена копија (ако подносилац стиче држављанство на основу брака)
Доказ о обезбијеђеном извору прихода Подносилац Оригинал (потврда о радном односу и висини плате или друго)
Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза Пореска управа Оригинал (из земље поријекла и БиХ)
Доказ о уплати таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац