ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање држављанства БиХ и РС као основ за регулисање законских права и обавеза.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Босне и Херцеговине, члан 38. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13); Закон о држављанству Републике Српске, члан 11., 12., 38., 39. и 40. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о административним таксама, члан 3. („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/11, 103/11 и 67/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев за стицање држављанства Босне и Херцеговине / Републике Српске 100 КМ 562-099-00000556-87 Вр.прих.: 722119; буџ.орг.: 9999999; прима.: Јавни приходи РС; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме, име једног родитеља
Контакт телефон
Адреса становања
Држављанство (садашње)
Мјесто, општина и држава рођења
Брачно стање
Број личне карте
Дан, мјесец и година рођења
Име и презиме оца
Име и презиме (рођено презиме) мајке
Основ за стицање држављанства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Извод и матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија (достављају само лица која су у браку)
Доказ о пребивалишту/боравишту у Републици Српској Полицијска станица по мјесту пребивалишта/боравишта Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП Овјерена копија /
Увјерење од надлежног окружног суда да се не води кривични поступак Надлежни Окружни суд Оригинал /
Увјерење из казнене евиденције МУП-а МУП Оригинал /
Овјерена писмена изјава подносиоца да се одриче постојећег држављанства ради стицања држављанства БиХ-РС, уколико нема билатералног споразума Надлежни орган управе Оригинал /
Увјерење о држављанству брачног друга Матична служба Оригинал или овјерена копија (ако подносилац стиче држављанство на основу брака)
Доказ о уплати таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац