ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радмила Илинчић, стручни сарадник за вођење матичних књига
Телефон: 054/611-149
E-мејл: maticar@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање права подносилаца захтјева на основу доказа из матичних евиденција.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 52., 54., 55. и 57. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Закон о држављанству Републике Српске, члан 36. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о општем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 189. и 209. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10,119/12 и 64/13); Упутство о начину вођења евиденције о држављанству и начину издавања увјерења о држављанству, тачка 11., 12., 13. и 14. („Службени гласник Републике Српске“, број 36/00); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за изводе из МК (матичних књига) 5 КМ (за исправе које се издају на обрасцима намијењеним за употребу у земљи) и 20 КМ (Општинска административна такса за исправе из МК које се издају на обрасцима намијењеним за употребу у иностранству) Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
ЈМБГ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош МУП На увид /
Пуномоћ уз идентификациони документ опуномоћеника Надлежни орган управе или нотар Оригинал или овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено