ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стеван Аранђић, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: stevan.arandjic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита цивилних жртава рата и остваривање права на новчану накнаду по основу цивилног инвалидитета
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата – пречишћен текст, члан 2. и 24. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12, 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон
Околности страдања
Датум страдања (дан, мјесец и година)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија /
Извод из матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о околностима рањавања Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија /
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац