ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стеван Аранђић, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/ 620 – 230
E-мејл: stevan.arandjic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање права на породичну инвалиднину члану породице цивилне жртве рата.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата, члан 3., 9. и 24. („Службени гласник Републике Српске“, број 24/10); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме, име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон
Образложење захтјева
Име, презиме и сродство чланова породице /подносилаца захтјева
Изјава којом подносилац потврђује статус незапосленог лица, да није корисник пензије и сл.
Примања осталих чланова породице
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Извод из матичне књиге умрлих Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац