ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање истицања рекламе/рекламног садржаја на дигиталном рекламном паноу-ЛЕД екран у власништву Општине Шамац.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о куманлним таксама члан 2. став (1) и члан 7. („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12, 123/20 и 119/21), Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), Статут општине Шамац члан 36. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 9/17), Одлука о начину и условима истицања рекламе / рекламног садржаја на дигиталнон рекламном паноу – ЛЕД екран у власништву Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број: 14/23)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање рјешења за која није прописана посебна такса 10 KM Таксена марка /
Комунална такса на годишњем нивоу 600 КМ 562-011-00001661-17 Вр.прих.: 722318; буџ.орг.: 9999999; прималац: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: /
Комунална такса на мјесечном нивоу 200 КМ 562-011-00001661-17 Вр.прих.: 722318; буџ.орг.: 9999999; прималац: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) и презиме / Назив правног лица
Датум и мјесто рођења (за физичка лица)
ЈМБ / ЈИБ
Број и мјесто издавања личне карте
Оснивач правног лица
Адреса становања / сједиште
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији Одјељење за привреду и инспекцијске послове / Надлежни суд Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ * Уз захтјев корисник услуге истицања рекламног садржаја на дигиталном паноу дужан је предати рекламни материјал који је предмет захтјева. Рекламни материјал подразумијева дигитални садржај у виду текста, слике, видео снимка без тонског записа.
* Висина накнаде одређује се на годишњем и мјесечном нивоу: а) годишња накнада 600,00КМ, б) мјесечна накнада 200,00КМ.
* Накнада за истицање рекламног садржаја на дигиталном рекламном паноу плаћа се за период утврђен рјешењем, у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
* Број реемитовања рекламног садржаја у току одобреног временског периода зависи од броја корисника услуге истицања рекламног садржаја на дигиталном рекламном паноу, природе рекламног садржаја и потреба Општинске управе Општине Шамац. Рекламни садржај корисника услуге не може трајати дуже од једног минута. Изузетно, може се одобрити дуже трајање рекламе у зависности од природе рекламног садржаја.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од периода траженог у захтјеву
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац