ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Велибор Ђокић, самостални стручни сарадник за послове привреде и пољопривреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: velibor.djokic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се земљиште у својини Општине Шамац да’ у закуп и на тај начин користи у складу са добром праксом и Законом о пољопривредном земљишту у сврху дугорочног очувања овог ресурса.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, члан 39. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16); Статут Општине Шамац, члан 35. („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14); Одлука о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином општине Шамац, члан 5. („Службени гласник Општине Шамац“, број 16/10 и 12/13); Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац, члан 2. и 3. („Службени гласник Општине Шамац“, број 10/16); Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем, члан 5., Прилог Одлуци о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Кауција у износу од 10% од понуђене почетне цијене пољопривредног земљишта Износ зависи од понуђене почетне цијене за одређену класу земљишта, дефинисане Одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац 5620110000284554 Вр.прих.: /; буџ.орг.: /; прималац: ЈРТ Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме или назив правног лица
Мјесто
ЈМБ или ЈИБ
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија /
Доказ о уплати депозита (кауције) Банка, пошта Оригинал /
Текући рачун Банка Копија /
Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава АПИФ Копија /
Рјешење о регистрацији (за правна лица и предузетнике) Надлежни суд или надлежно општинско одјељење општинске управе Копија /
Овјерена писмена пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, а за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица Општина, нотар Оригинал или овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Није прописано Одлуком нити Јавним огласом
ОБАВЈЕШТЕЊЕ /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 12 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац