ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Аџић, самостални стручни сарадник за послове праћења пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова и риболова и ветеринарства
Телефон: 054/611-800
E-мејл: adzic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се земљиште у својини Републике Српске на подручју општине Шамац да у закуп и на тај начин користи у складу са добром праксом и Законом о пољопривредном земљишту у сврху дугорочног очувања овог ресурса.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пољопривредном земљишту, члан 59. и 60. (“ Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06; 86/07,14/10, 5/12); Правилник о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, члан 13. („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16); Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Општине Шамац путем прибављања писаних понуда за сточарску и ратарску производњу, тачка IX („Службени гласник општине Шамац“, број 2/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Кауција за закуп пољопривредног земљишта 10 % од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и која за I класу износи 120 КМ/ха, за II класу 110 КМ/ха, за III класу 100 КМ/ха, за IV класу 90 КМ/ха, за V класу 80 КМ/ха и за VI, VII и VIII класу износи 60 КМ/ха (износи утврђени Одлуком о расписивању огласа за давање у закуп пољоп. земљишта, тачка V) 562-011-806754-17-54 Вр.прихода: /; буџ.орг.: /; прималац: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
ЈМБ
Адреса и мјесто пребивалишта
Контакт телефон
РБПГ (регистарски број газдинства)
Број чланова домаћинства уписаних у Регистар газдинства
Пољопривредна дјелатност – основна /допунска
Врста пољопривредне производње
Степен образовања и стручна спрема носиоца газдинства
Подаци о механизацији
Подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње
Подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства
Подаци за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси писмена понуда
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија (за физичка лица)
Овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника) Општинска организациона јединица или нотар Оригинал или овјерена копија (за физичка лица)
Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава АПИФ Копија (за физичка лица)
Доказ о уплати депозита (кауције) Пошта, банка Оригинал (за физичка лица)
Објерен. изјава (у општини) носиоца газд.о бављењу одређеном врстом пољ.произ.као основ.или допунском дјелат., посједовању одговар.механизац.и објеката, а за сточар.произ.овјер.изјав.о посједовању одговарајућеб бр.грла стоке Општинска организациона јединица или нотар Оригинал или овјерена копија (за физичка лица)
За сточарску производњу: копије пасоша животиња, односно за стоку за коју се не издају пасоши потврда од надлежне ветеринарске установе о проведеној здавственој контроли животиња из које се може утврдити бројно стање стоке, а за живину фактуре о куповини Надлежна ветеринарска станица Оригинал или овјерена копија (за физичка лица)
Диплома о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету Школа, факултет Копија (за физичка лица)
Доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије Општинска организациона јединица Оригинал или овјерена копија (за физичка лица)
Копија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал или овјерена копија (за физичка лица)
Лична карта одговорног лица МУП Копија (за правна лица)
Овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника) Општинска организациона јединица или нотар Оригинал или овјерена копија (за правна лица)
Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава АПИФ Копија (за правна лица)
Доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине Пошта, банка Оригинал (за правна лица)
Рјешење о упису у судски регистар правног лица, односно рјешење о регистрацији предузетника Окружни привредни суд / одјељење за привреду Овјерена копија (за правна лица)
Изјава (овјерена у општини) привред.друштва, односно предуз.о бављењу одређеном врстом пољопр.произ.као основ.или допунском дјелат., посједовању одговарајуће механиз.и обејката, а за сточар.произ.и овјер.изјава о пос.одговарајућег бр.грла стоке Општинска организациона јединица или нотар Оригинал или овјерена копија (за правна лица)
За сточарску производњу: копије пасоша животиња, односно за стоку за коју се не издају пасоши потврду од надлежне ветеринарске установе о проведеној здавственој контроли зивотиња из које се може утврдити бројно стање стоке а за живину фактуре о куповини Надлежна ветеринарска станица Оригинал или овјерена копија (за правна лица)
Диплома о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету Школа, факултет Копија (за правна лица)
Доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије Општинска организациона јединица Оригинал или овјерена копија (за правна лица)
Копија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал или овјерена копија (за правна лица)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 12 година, уз могућност продужења у складу са Законом о пољопривредном земљишту
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац