ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Велибор Ђокић, самостални стручни сарадник за послове привреде и пољопривреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: velibor.djokic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица, чиме се омогућује смањење незапослености на подручју општине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, члан 59. („Службени Гласник Републике Српске“, број 97/16); Закон о подстицању развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској, члан 11. („Службени гласник Републике Српске“, број 23/09); Статут Општине Шамац, члан 60. и 79. („Службени Гласник Општине Шамац“, број 3/14); Одлука о усвајању буџета општине Шамац за 2016. годину, („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15); Правилник о расподјели подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица у општини Шамац, члан 8. („Службени гласник Општине Шамац“, број 4/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пословно име привредног друштва или предузетника
Адреса пребивалишта / Адреса сједишта
Телефон
Е-mail
Основна дјелатност привредног друштва или предузетника
Планирани број новозапослених радника
Стручна спрема планираних новозапослених радника
Број радника у претходне три године
Контакт особа, Тел.
Овлашћено лице Тел.
ЈИБ
Трансакциони рачун / Назив банке
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод о упису судски регистар или рјешење о регистрацији предузетника Одјељење за привреду Копија „Рјешење о регистрацији предузетника“ се прибавља по службеној дужности јер га издаје Одјељење за привреду и посједује у својој евиденцији/архиви (подносилац захтјева не плаћа посебну таксу/накнаду за наведени документ).
Обавјештење о разврставању по дјелатностима АПИФ Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса Пореска управа Оригинал /
Биланс успјеха и биланс стања Подносилац захтјева Копија /
Потврда о броју запослених радника Пореска управа Оригинал /
Доказ о незапослености Завод за запошљавање Оригинал /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац