ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности; просторно уређење, урбанизам и заштита околине.
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Аџић, самостални стручни сарадник за послове праћења пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова и риболова и ветеринарства
Телефон: 054/611-800
E-мејл: adzic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Водна сагласност је потребна за изградњу нових, реконструкцију или уклањање постојећих објеката, ако такве активности могу утицати на промјене квалитета и квантитета вода, односно ако се тиме могу трајно, повремено или привремено проузроковати промјене у режиму вода
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о водама, члан 127., 139. и 140. („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09 и 121/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за израду и издавање водопривредне сагласности 30 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прим.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име/ име одговорне особе у правном субјекту
Назив правног субјекта
Датум и мјесто рођења
Јединствен матични број грађана/ЈИБ за правне субјекте
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања/адреса правног субјекта
Контакт телефон
Врста објекта за који се прибавља сагласност
Број парцеле ( к.ч. број)
Површина парцеле
Број П.Л.
Катастарска општина
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Копија /
Препис посједовног листа Републичка геодетска управа / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за наведену документацију)
Земљишно – књижни извадак Републичка геодетска управа / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за наведену документацију)
Скица катастарског плана парцеле на којој се гради Републичка геодетска управа Копија /
Пројектна документација Овалаштена пројектанска кућа Копија (водоснабдјевање и канализација)
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац