ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности; просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Аџић, самостални стручни сарадник за послове праћења пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова и риболова и ветеринарства
Телефон: 054/611-800
E-мејл: adzic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно омогућава странци прибављање грађевинске дозволе
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о пољопривредном земљишту, члан 32.-36. и 81. (“ Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06; 86/07,14/10, 5/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта Износ накнаде КМ/м2:
– њива прва класа: 6,5865; њива друга класа: 4,3288; њива трећа класа: 2,6973; њива четврта класа: 1,4038; њива пета класа: 0,5386; њива шеста класа: 0,3244; њива седма класа: 0,1620, њива осма класа: 0,0000
– воћњак 1 класа: 5,8040; воћњак друга класа: 3,4132; воћњак трећа класа: 1,5351; воћњак четврта класа: 0,0000; воћњак пета класа: 0,0000; воћњак шеста класа: 0,0000; воћњак седма класа: 0,0000; воћњак осма класа: 0,000
– виноград прва класа: 11,2230; виноград друга класа: 5,2828; виноград трећа класа: 0,0000; виноград четврта класа: 0,0000; виноград пета класа: 0,0000; виноград шеста класа: 0,0000; виноград седма класа: 0,0000; виноград осма класа: 0,0000
– ливаде прва класа: 3,6435; ливаде друга класа: 2,2368; ливаде трећа класа: 1,1655; ливаде четврта класа: 0,0000; ливаде пета класа: 0,0000; ливаде шеста класа: 0,0000; ливаде седма класа: 0,0000; ливаде осма класа: 0,0000
– пашњаци прва класа: 0,7995; пашњаци друга класа: 0,3952; пашњаци трећа класа: 0,1992; пашњаци четврта класа: 0,0000; пашњаци пета класа: 0,0000; пашњаци шеста класа: 0,0000; пашњаци седма класа: 0,0000; пашњаци осма класа: 0,0000.
562-099-00000556-87 Вр.прих.: 722425; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Републике Српске; позив на бр.: /
Општинска административна такса за издавање пољопривредне сагласности 20 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 99999999; прим.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име/ име одговорне особе у правном субјекту
Назив правног субјекта
Јединствен матични број грађана/ЈИБ за правне субјекте
Пребивалиште-адреса становања/адреса правног субјекта
Контакт телефон
Број парцеле ( к.ч. број)
Култура земљишта
Класа земљишта
Површина парцеле
Број П.Л.
Катастарска општина
Површина под објектом
Површина за редовну употребу објекта, укупно (површина грађевинске парцеле)
Навести разлог зашто се врши промјена намјене (изградња или легализација објек(а)та (ако је легализација навести годину када је објекат изграђен), или нешто друговодних (изградња акумулација, пошумљавање или други радови којима се трајно онемогућава коришћење тог земљишта за пољопривредну производњу). Ако је промјена намјене због изградње објек(а)та, навесту
обавезно намјену објекта у складу са Законом о пољопривредном земљишту (Ово је јако битно јер ако не постоји спроведбена документација просторног уређења на основу које се издаје пољопривредна сагласност а ради се о земљишти од 1-4. к.класе на основу локацијских услова врши се издавање пољ. Сагласности само за:
а) објеката за које локацијске услове издаје министарство надлежно за послове грађевинарства,
б) објеката који су у функцији пољопривредне производње и
в) индивидуалних стамбених и помоћних објеката у оквиру пољопривредног газдинства на том подручју).
ПРИМЈЕДБА: Ако су горе тражене информације садржане у локацијским односно урбанистичко-техничким условима онда не треба у том смислу допуњавати захтјев.
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове / Прибавља се по службеној дужности јер их издаје општинско одјељење и посједује у службеној евиденцији/архиви (подносилац захтјева не плаћа посебну таксу/накнаду за наведени документ);
Урбанистичко-технички услови са стручним мишљењем Лиценцирана пројектанска кућа Копија /
Препис посједовног листа Републичка геодетска управа / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за наведену документацију)
Земљишнокњижни извадак Републичка геодетска управа / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за наведену документацију)
Скица катастарског плана парцеле на којој се гради Републичка геодетска управа / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за наведену документацију)
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
Лична карта или овјерена пуномоћ МУП Копија /
Доказ о плаћеној утврђеној накнади за претварање пољопривредног Пошта, банка Оригинал /
На основу локацијских услова доноси се пољ. сагласност тамо гдје нема или није предвиђена спроведбена документација просторног уређења а за земљиште од 1-4. к.класе само за објекте: а) објеката за које локацијске услове издаје министарство надлежно за послове грађевинарства,
б) објеката који су у функцији пољопривредне производње и
в) индивидуалних стамбених и помоћних објеката у оквиру пољопривредног газдинства на том подручју). За све остале објекте уз локацијске услове прилажу се урбанистичко-технички услови овјерени од органа надлежног за уређење простора, с тим да су ови други обавезан документ.
НАПОМЕНА: локацијски услови и урбанистичко технички услови морају да садрже површину грађевинске парцеле
Остала документавија која се прилаже уз захтјев и у којим случајевима:
– копију геодетског снимка ситуације стварно изведеног стања израђеног од овлашћеног лица за послове премјера и катастра непокретности, само у случају легализације бесправно изграђеног објекта,
– посједовни лист или лист непокретности за парцелу за коју се тражи сагласност,
– копију катастарског плана или ажурну геодетску подлогу предмета обухвата,
– доказ о правном основу за коришћење земљишта, ако инвеститор није власник пољопривредног земљишта,
– доказ надлежног органа о претходном стању, уколико се у посједовном листу предметно земљиште води као непољопривредно. За случај ослобађања од плаћања накнаде уз горе наведену документацију доставлају се следећи докази:
– случај 1, извод из важећег документа просторног уређења на основу којег се види да се парцела на којој се планира градња
налази у сеоском подручју, односно ван градске зоне и документ којим се потврђује да је ријеч о породичном пољопривредном газдинству које је уписано у регистар пољопривредних газдинстава,
-случај 2, доказ о статусу лица и
– случај 3, доказ надлежног органа да је објекат изграђен до краја 1980.
/ / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац