ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Безбједност пловидбе, евиденција пловила
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби, члан 91. („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/19); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о упису чамаца у уписник чамаца, издавању пловидбене дозволе и означавању чамаца, члан 2. и 3. („Службени гласник Републике Српске“, број
88/19); Правилник о критеријумима за утврђивање висине накнаде за кориштење објеката безбједности пловидбе. („Службени гласник Републике Српске“, број 48/20); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнадa за коришћење објеката безбједности пловидбе За сваку календарску годину наплаћују се следеће висине накнаде:
а) за чамце за непривредне сврхе 50 KM,
б) за чамце за привредне сврхе 100 KM,
2. Власници пловних и плутајућих објеката на којима нема уређених пловних путева и који се користе за непривредне срвхе 50 КМ.
562-099-00000556-87 Вр.прих.: 714913; буџ.орг.: /; прим.: Рачун Јавних прихода Републике Српске; позив на бр.: /
Такса за рјешење за упис чамца у регистар, издавање пловидбене дозволе 50 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева, име једног родитеља
Датум, мјесто и општина рођења
ЈМБ
Број личне карте
Пребивалиште и адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о власништву чамца Рачун или изјава овјерена од општинског органа Копија/Оригинал /
Потврда о брисању чамца из другог уписника чамца или доказ о самоградњи чамца /
Доказ о власништву погонског уређаја, одноно мотора Рачун или изјава овјерена од општинског органа Копија/Оригинал /
Исправа о извршеном прегледу Водопривредно предузеће Оригинал /
Исправа о баждарењу чамца Водопривредно предузеће Оригинал /
Царинска декларација за чамац односно погонски уређај ако су увезени из друге државе Царинска испостава Копија /
Доказ о извршеном осигурању, у складу са прописом којим се уређује обавезно осигурање у саобраћају Осигуравајуће куће Копија /
За чамце за привредне сврхе-рјешење о обављању привредне дјелатности и упис правног лица у Регистар пословних субјеката Општина/Суд Копија /
Доказ о плаћеном порезу у складу са прописом којим се уређује порез на употребу, држање и ношење добара Пореска управа Оригинал /
Доказ о плаћеној накнади за кориштење објеката безбједности Банка, пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Законски рок рјешавања 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година (Пловидбена дозвола се издаје на период од 1 године и продужава се по истеку тог рока, унутар трајања важења увјерења о способности чамца за пловидбу)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац