ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обезбјеђење такси превозa на подручју јединице локалне самоуправе, регистрација и евиденција превозника и издатих лиценци
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о превозу у друмском саобраћају, чл. 9., став 2. („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/08, 50/10, 12/13, 33/14); Правилник о издавању лиценци превозника и легитимација за возача моторних возила, члан 2. („Службени гласник Републике Српске“, број:
77/13, 103/13 и 26/14); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17) и Одлука о такси превозу на подручју општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број: 22/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање лиценце за превозника 60 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) и презиме / Назив правног лица
Датум и мјесто рођења (за физичка лица)
ЈМБ / ЈИБ
Број и мјесто издавања личне карте
Основач правног лица
Адреса становања / сједиште
Контакт телефон
Марка возила
Тип возила
Регистарска ознака
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о регистрованој дјелатности Општина/ надлежни суд Копија /
Потврда о регистрацији возила МУП Овјерена копија /
Доказ о власништву возила (купопродајни уговор, уговор о лизингу) Надлежни орган Овјерена копија /
Овјерена копија М2 обрасца односно обрасца ПД3100 Пореска управа Овјерена копија /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
Увјерење надлежног органа не старије од 3 мјесеца којим доказује да је измирио пореске обавезе по основу јавних прихода Пореска управа Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац