ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у регистар и омогућавање превоза за властите потребе. Званични захтјев за промјену података код физичког лица које обавља превоз за властите потребе, чиме се омогућује предузетнику да послује у складу са важећим законским прописима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају, чл. 6. и 56. („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/08, 50/10, 12/13, 33/14); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење којим се одобрава превоз за властите потребе 30 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, име родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Врста возила
Марка возила
Тип возила
Разлог измјене (ако се тражи измјена рјешења)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Овјерена копија /
Доказ о власништву возила (купопродајни уговор или саобраћајна дозвола) МУП Оригинал или овјерена копија /
Рјешење за које се тражи измјена Одјељење за привреду Копија Ако се тражи измјена рјешења
Потврда из Апиф-а АПИФ Копија /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева, односно до подношења захтјева за одјаву
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац