ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде; Велибор Ђокић, самостални стручни сарадник за послове привреде и пољопривреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешењем се омогућује привремени престанак обављања дјелатности, односно привремено замрзавање права и обавеза подносиоца захтјева.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, чл. 21. и 30. („Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 53/14); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења о привременом или трајном престанку обављања самосталне дјелатности – физичка лица 15 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Улица и број
Мјесто / oпштина
Телефон
Стручна спрема
Занимање
Пол
Идентификација предузетника: Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Датум привременог престанка
Датум наставка / разлози за трајни престанак обављања дјелатности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта / Пасош (за страног држављанина) МУП Овјерена копија /
Рјешење о регистрацији предузетника Општинска управа / Прибавља се по службеној дужности ако га Одј. за привреду има у својој архиви (ако нема, остаје „копија“)
Ако се у привременом престанку ради о дужем периоду (дуже од 6. мјесеци током двије године), уз захтјев се прилажу докази (породиљско одсуство, болест, стручно усавршавање и виша сила) Разне надлежне институције Оригинал или овјерена копија /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац