ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде; Велибор Ђокић, самостални стручни сарадник за послове привреде и пољопривреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавањем на основу захтјева за промјену података, предузетнику се омогућује да послује у складу са важећим законским прописима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 21. („Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16); Закон о трговини, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15); Закон о угоститељству, члан 5. и 7. („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/10, 57/12 и 67/13); Закон о превозу, члан 6. („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/08, 50/10 и 12/13); Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, Уредба се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 9/13 и 33/13); Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 81/12 и 67/14); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 53/14); Уредба о предузетничким дјелатностима, Уредба се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 25/15); Правилник о занатским дјелатностима, Правилник се примјењује у цјелости („Службени глансик Републике Српске, број 46/13 и 98/14); Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске, број 63/12); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за промјену података код предузетника 25 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Улица и број
Мјесто / oпштина
Телефон
Стручна спрема
Занимање
Пол
Идентификација предузетника: Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Сврха промјене
Начин обављања дјелатности
Дјелатност предузетника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта / Пасош (за страног држављанина) МУП Овјерена копија /
Рјешење о регистрацији предузетника или увјерење о обављању дјелатности, ако је сједиште на подручју друге јединице локалне самоуправе Општинска управа Копија /
Одговарајући доказ који представља основ за промјену података (промјена сједишта, промјена класификације дјелатности и сл.) Разне установе Оригинал или овјерена копија (осим ако промјена података не зависи искључиво од воље предузетника)
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева или одјаве дјелатности
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац