ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде; Велибор Ђокић, самостални стручни сарадник за послове привреде и пољопривреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доношењем рјешења о регистрацији обављања припремних радњи се предузетнику омогућује да ријеши питање пословног простора или набави средства рада у складу са законом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 23. („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16); Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, Уредба се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 9/13 и 33/13); Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 81/12 и 67/14); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 53/14); Уредба о предузетничким дјелатностима, Уредба се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 25/15); Правилник о занатским дјелатностима, Правилник се примјењује у цјелости („Службени глансик Републике Српске“, број 46/13 и 98/14); Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 63/12); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање рјешења 25 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Улица и број
Мјесто / oпштина
Телефон
Стручна спрема
Занимање
Пол
Пословно име
Шифра претежне дјелатности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење из суда да не постоји забрана обављања дјелатности Мјесно надлежни суд Оригинал или овјерена копија /
Лична карта / Пасош (за страног држављанина) МУП Овјерена копија /
Увјерење из Пореске управе да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза (не смије бити старије 8 дана) Пореска управа Оригинал /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац