ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавањем захтјева за покретање предузетничке дјелатности се омогућује почетак обављања дјелатности у складу са законом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 21. („Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16); Закон о трговини, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15); Закон о угоститељству, члан 5. и 7. („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/10, 57/12 и 67/13); Закон о превозу, члан 6. („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/08, 50/10 и 12/13); Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, Уредба се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 9/13 и 33/13); Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 81/12 и 67/14); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 53/14); Уредба о предузетничким дјелатностима, Уредба се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске, број 25/15); Правилник о занатским дјелатностима, Правилник се примјењује у цјелости („Службени глансик Републике Српске“, број 46/13 и 98/14); Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске, број 63/12); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса рјешење за регистрацију предузетника 30 KM Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име подносиоца захтјева
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса становања
Број личне карте
Контакт телефон
Пословно име
Подаци о сједишту
Начин обављања дјелатности
Лични подаци о предузетнику/пословођи и овлашћења
Шифре дјелатности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење из суда да физичком лицу које региструје почетак пословања у форми предузетника, није изречена правоснажна мјера забране обављања тражене дјелатности и које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника. Мјесно надлежни суд Оригинал или овјерена копија /
Увјерење из суда (према свом пребивалишту) да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињен прекршај из области економског и финансијског пословања. Мјесно надлежни суд Оригинал или овјерена копија /
Лична карта / Пасош (за страног држављанина) МУП Овјерена копија /
Увјерење из Пореске управе да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза (не смије бити старије 8 дана) Пореска управа Оригинал /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева или одјаве дјелатности
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац