ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Наташа Вуковић, самостални стручни сарадник за послове пријемне канцеларије
Телефон: 054/611-149
E-мејл: natasa.vukovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се омогући странци право да изврши промјену личног имена у складу са Законом о личном имену.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о личном имену, члан 1. и 9. („Службени гласник Републике Српске“, број 27/93 и 15/00); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 39. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење за промјену личног имена 15 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Име оца
Презиме, дјевојачко презиме и име мајке
ЈМБГ
Адреса
Контакт телефон
Број личне карте
Подаци о траженој промјени
Разлог промјене
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод и матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Извод и матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија (за лица у браку)
Извод из матичне књиге рођених за дјецу и брачног супружника Матична служба Оригинал или овјерена копија (ако је лице у браку
Увјерење о држављанству Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о невођењу кривичног поступка Надлежни Окружни суд Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о пребивалишту МУП Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о некажњавању МУП Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП На увид /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац