ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности; просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Аџић, самостални стручни сарадник за послове праћења пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова и риболова и ветеринарства
Телефон: 054/611-800
E-мејл: adzic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно омогућава странци прибављање грађевинске дозволе
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о пољопривредном земљишту, члан 32.-36. и 81. (“ Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06; 86/07,14/10, 5/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта Износ накнаде КМ/м2:
– њива прва класа: 6,5865; њива друга класа: 4,3288; њива трећа класа: 2,6973; њива четврта класа: 1,4038; њива пета класа: 0,5386; њива шеста класа: 0,3244; њива седма класа: 0,1620, њива осма класа: 0,0000
– воћњак 1 класа: 5,8040; воћњак друга класа: 3,4132; воћњак трећа класа: 1,5351; воћњак четврта класа: 0,0000; воћњак пета класа: 0,0000; воћњак шеста класа: 0,0000; воћњак седма класа: 0,0000; воћњак осма класа: 0,000
– виноград прва класа: 11,2230; виноград друга класа: 5,2828; виноград трећа класа: 0,0000; виноград четврта класа: 0,0000; виноград пета класа: 0,0000; виноград шеста класа: 0,0000; виноград седма класа: 0,0000; виноград осма класа: 0,0000
– ливаде прва класа: 3,6435; ливаде друга класа: 2,2368; ливаде трећа класа: 1,1655; ливаде четврта класа: 0,0000; ливаде пета класа: 0,0000; ливаде шеста класа: 0,0000; ливаде седма класа: 0,0000; ливаде осма класа: 0,0000
– пашњаци прва класа: 0,7995; пашњаци друга класа: 0,3952; пашњаци трећа класа: 0,1992; пашњаци четврта класа: 0,0000; пашњаци пета класа: 0,0000; пашњаци шеста класа: 0,0000; пашњаци седма класа: 0,0000; пашњаци осма класа: 0,0000.
562-099-00000556-87 Вр.прих.: 722425; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Републике Српске; позив на бр.: /
Општинска административна такса за издавање пољопривредне сагласности 20 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 99999999; прим.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име/ име одговорне особе у правном субјекту
Назив правног субјекта
Јединствен матични број грађана/ЈИБ за правне субјекте
Пребивалиште-адреса становања/адреса правног субјекта
Контакт телефон
Број парцеле ( к.ч. број)
Култура земљишта
Класа земљишта
Површина парцеле
Број П.Л.
Катастарска општина
Површина под објектом
Површина за редовну употребу објекта, укупно (површина грађевинске парцеле)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове / Прибавља се по службеној дужности јер их издаје општинско одјељење и посједује у службеној евиденцији/архиви (подносилац захтјева не плаћа посебну таксу/накнаду за наведени документ);
Урбанистичко-технички услови са стручним мишљењем Лиценцирана пројектанска кућа Копија /
Препис посједовног листа Републичка геодетска управа / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за наведену документацију)
Земљишнокњижни извадак Републичка геодетска управа / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за наведену документацију)
Скица катастарског плана парцеле на којој се гради Републичка геодетска управа / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за наведену документацију)
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
Лична карта или овјерена пуномоћ МУП Копија /
Доказ о плаћеној утврђеној накнади за претварање пољопривредног Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац